Amerikan İnfertilite ve Üreme Derneği Kongresi

Ekim 2023

Amerikan İnfertilite ve Üreme Derneği'nin 2023 kongresine 4 bilimsel çalışmayla katıldık, son 10 yılda sunduğumuz bilimsel çalışmalarla STAR EWARDS ödülüne layık görüldük

Amerikan İnfertilite ve Üreme Derneği (ASRM) tarafından bu yıl 78’incisi düzenlenen ve 14-18 Ekim 2023 tarihleri arasında New Orleans/Louisiana’da gerçekleşen kongreye 4 bilimsel çalışma ile katıldık. Ayrıca son 10 yılda sunduğumuz çok sayıda bilimsel çalışmamız nedeniyle bu yıl da Star Awards ödülüne layık görüldük.

Mozaik Embriyolarda Kullanılan Farklı Sınır (Cut-Off) Değerleri Pgt-A'nın Klinik Sonuçlarını Nasıl Etkiler? (How Do Dıfferent Cut-Offs For Mosaıcısm Affect Clınıcal Outcomes Of Pgt-a?)

Genetik bölümümüzün hazırladığı bu çalışmada, mozaiklik oranlarının gebelik oranları üzerine olan etkilerinin sonuçları sunulmuştur. Genetik olarak normal embriyo tanımlamasının %30 un altındaki mozaiklikleri kapsaması sonucunda daha fazla sayıda iyi kalite embriyonun transfer için kullanılabilmesine olanak sağlamış ve gebelik sonuçları, önceki dönemlerde %20 olarak kabul edilen cut-off sınırına göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Tanımlamada yapılan değişiklik mozaik embriyo transferlerinin de sonuçlarını lehte değiştirmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlılık izlenmemiştir.

 

Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Hastalarda Ploidi Ve Embriyo Kalitesi İçin Risk Faktörleri ve Embriyo Morfokinetiğinin Değerlendirilmesi (Assessment Of Rısk Factors And Embryo Morphokınetıcs For Ploıdy And Embryo Qualıty In The Patıents Wıth Recurrent Pregnancy Loss)

Tekrarlayan gebelik kayıpları yaşayan hastalarımızın embriyolarının sürekli izleme sistemi (TLM) cihazında yapılan takiplerinde, gelişim parametrelerinin ve embriyo özelliklerinin değerlendirildiği çalışmada özellikle 4.gün ve sonrasındaki embriyo gelişim parametrelerinin önemini ortaya koyan çalışma ASRM komitesi tarafından oral prezentasyon için uygun görülmüştür.

Sürekli Embriyo İzleme Sisteminde (Tlm) Icsı Sonrası Anormal Döllenen Zigotlardan Elde Edilen Blastokistlerin Kromozomal Analizinin Faydası (Usefulness Of Chromosomal Analysıs Of Blastocyst Derıved From Abnormally Fertılızed Zygotes Incubated In Tıme-Lapse Monıtorıng (Tlm) System After Icsı)

Anormal döllenme olarak adlandırdığımız tek çekirdekli ya da 3 ve üzeri çekirdek içeren embriyolardan gelişen ve blastokist dönemine ulaşan embriyolarda yapılan genetik inceleme sonrasında özellikle tek çekirdekli olan embriyoların normal kromozom yapısına sahip olabileceği gösterilmiştir. Daha az sıklıkla olmakla beraber üç ve üzeri çekirdek içeren ve yine blastokist evresine ulaşan embriyolardan da normal kromozom yapısına sahip embriyolar gelişebilmektedir. Çalışmanın mesajı bu embriyoların hemen imha edilmesi yerine PGT işlemi ile kromozomal olarak kontrol edildikten sonra normal bulunması durumunda transfer için kullanılmasının hastaya ek bir şans sağlaması yönündedir.

Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Hastalarda Maternal Vki'nin Öploidi ve Embriyo Morfokinetiğine Etkisi (The Effect Of Maternal Bmı On Euploıdy And Embryo Morphokınetıcs In Recurrent Pregnancy Loss Patıents)

Çalışmamızda, vücut/kitle endeksinin (VKİ) sürekli izleme sistemi ile takip edilen ve öyküsünde tekrarlayan gebelik kayıpları olan vakaların embriyolarına olan etkisini inceledik. İleri VKİ ya sahip hastalarda embriyoların 6 hücreye kadar olan erken dönem gelişim süreçlerinde yavaşlamaya yol açtığı izlenirken, benzer şekilde blastokist oluşumu ve ekspansiyon olarak adlandırdığımız genişleme sürecinde de yavaşlama izlendiği ve düşük VKİ’ye sahip hastaların embriyolarının daha hızlı genişlediği gözlenmiştir.